Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERStrateginotat 2007


2002-11-04Indledning


Formålet med Det Fælleskommunale Løndatakontors virksomhed (FLD) er at producere og for-midle
statistik om løn- og personaleforhold på det kommunale område, som kan bidrage til,- at politikere, administration, erhvervsliv og organisationer kan overvåge denne del af
samfundsudviklingen, foretage analyser og træffe beslutninger på et troværdigt grund-lag- at medierne kan videreformidle troværdige informationer om denne del af samfunds-udviklingen.- at man kan danne sig et troværdigt billede af denne del af samfundsudviklingenFormålet med FLD’s virksomhed er endvidere at bidrage med et troværdigt beslutningsgrundlag
og troværdige beregninger og analyser i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det
kommunale arbejdsmarked.Troværdigheden sikres ved, at løn- og personalestatistikkerne- er dækkende og upartiske- har en høj kvalitet, dvs. de skal være relevante, pålidelige, aktuelle, sammenhængende
og let tilgængelige- udarbejdes på et professionelt grundlag.Realiseringen af FLD’s formål sker gennem et samarbejde med brugere, dataleverandører og an-dre
statistikproducenter.Målsætningen er, at FLD skal være anerkendt som en brugervenlig statistikproducent med produk-ter
af høj kvalitet.Anerkendelse og brugervenlighed viser sig ved, at kunderne bruger ydelserne i stigende grad og
udtrykker tilfredshed.Realisering af målsætningen kræver, at FLD har meget kvalificerede medarbejdere, som arbejder
på et professionelt grundlag. Der lægges stor vægt på kompetenceudvikling.En forudsætning er endvidere, at alle arbejder med udgangspunkt i fælles værdier, som er:- Brugerorientering. Brugerne er årsagen til at kontoret eksisterer, hvorfor deres behov
og samarbejde med dem er helt essentielle.- Kvalitet. Der lægges vægt på høj faglig kvalitet.- Effektivitet. Ressourcerne anvendes effektivt.- Fornyelse. Løbende fornyelse i takt med det omgivende samfund er en livsbetingelse.Læs mere