Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for januar 2007


2007-04-02
Data for januar 2007 er nu tilgængelige i
LOPAKSData for januar 2007 er nu tilgængelige i
LOPAKS

For at muliggøre en sammenligning af data for januar 2007 med januar 2006 er strukturreformens konsekvenser overført på januar 2006 data. Den målte lønudvikling afspejler således personalesammensætningen i de nye kommuner og regioner
FLD vurderer, at der er en mindre usikkerhed i de offentliggjorte data for januar 2007 idet personaleflytningerne mellem amter, kommuner, regioner og staten er baseret på oplysninger modtaget fra amterne, Københavns og Frederiksberg kommuner
samt de kommuner, der opdeles mellem flere nye kommuner. Det har været vanskeligt præcist at opgøre hvilke personer, der er flyttet, især i de
tilfælde, hvor det ikke har været en hel institution, der er flyttet.


Se nyhed vedr. strukturreformen for yderligere oplysninger.FLD vurderer, at den samlede lønudvikling er meget sikker samt at ressourcefordelingen mellem KL og Regionerne er minimalt usikker. Hvis FLD konstaterer fejl i den nærværende januar statistik, vil de blive rettet, og der udsendes nye data.Ydermere er data ændret, således at genforsikringspræmien for tjenestemænd ikke længere indgår i optællingen af pension. Genforsikringspræmien beløb sig til 62,8 mio. kr. i januar 2007. Det har betydet en ændring på 0,0% i bruttoløn.Desuden skal det bemærkes at Københavns Kommune nu igen indgår i lønudviklingstallene.Den kommunefordelte opgørelse, der normalt offentliggøres med kvartalsstatistikken vil blive offentliggjort for januar 2007, og opgørelsen vil blive udsendt snarest.

Udvikling i personaleforbruget januar 2006 til januar 2007


I regionerne er antallet af fuldtidsbeskæftigede faldet med 3.399,4 og i KL-kommunerne er der sket et fald på 333,4 fuldtidsbeskæftigede.
I perioden januar 2006-2007 er personaleforbruget i kommuner og regioner således samlet set faldet med 3.692,9 fuldtidsbeskæftigede, heraf udgør faldet i ekstraordinært ansatte 1.807,1 fuldtidsbeskæftigede og dermed er det overordnede fald på 1.885,8 fuldtidsbeskæftigede eksklusiv ekstraordinært ansatte.Der er flere indikationer på, at dette fald ikke er reelt, men skyldes forskellige omlægninger som følge af strukturreformen.
Lønudvikling januar 2006 til januar 2007


'Løn i alt' er i regionerne steget med 4,4% og i KL-kommunerne med 3,8%. I regionerne og kommunerne under et er 'Løn i alt' steget med 3,9% og 'Løn i alt' eksklusiv ekstraordinært ansatte er steget med 3,7%.