Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERKommunestatistikken 2005


2007-01-26
Kommunestatistikken 2005 er udkommet

Hermed udgives kommunestatistikken for 2005. I første omgang som web-udgave senere også som publikation.Statistikken beskriver ressourceforbruget i den kommunale sektor fordelt på formål efter kontoplanen i
Indenrigsministeriets “Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”. Opgørelsen omfatter såvel
sektorens samlede forbrug som forbruget opdelt på de enkelte amter og kommuner og giver således et
sammenligningsgrundlag de kommunale brugere imellem.Kommunestatistikken 2005 er udarbejdet på et andet grundlag end hidtil, nemlig månedsudtrækket. Dette
datagrundlag anvendes allerede i forbindelse med LOPAKS og til produktion af de fleste statistikker FLD udgiver -
først og fremmest fordi det alt andet lige er mere aktuelt end det hidtige, årsudtrækket.


FLD har for året 2005 (overgangsåret) udarbejdet såvel en statistik på det gamle grundlag som på det nye
for herved at kunne vurdere hvad effekten er ved ændringen i datagrundlaget. I lystet af disse parallelle
opgørelser kan det konstateres, at der er forskelle med hensyn til optælling af beskæftigelse samt i
validiteten af det autoriserede kontonummer som er betydeligt forbedret med månedsstatistik-ken.Som det fremgår af Tabel 1 neden for er der 13.019 færre fuldtidsbeskæftigede i statistikken baseret på
månedsudtrækket. Fordelt på hovedkonti ses at næsten halvdelen af denne forskel registres på social- og
sundhedsområdet ca. 1/5 del på såvel området for undervisning og kultur samt sygehusvæsenet. I tabellen
illustreres også at den procentvise fordeling stort set er ens i de to opgørelser. Den antalsmæssige
forskel i beskæftigelse henføres til strukturelle forskelle i de to datagrundlag, hvor må-nedsudtrækket
tillader en mere præcis periodeberegning.


Tabel 2 sammenligner Kommunestatistikken for henholdsvis 2004 og 2005. Den samlede ressourcemæssige forskel udgør 9.679
fuldtidsbeskæftigede. For amterne ses et fald på hovedkonto 4, social- og sundhedsvæsenet på 6.323
fuldtidsbeskæftigede og en stigning på hovedkonto 5, social- og sundhedsvæsenet 3.469.Denne modsatrettede udvikling, der ligeledes udtrykkes i et fald henholdsvis en stigning i den procentvise
fordeling på hovedkonto 4 og 5 i de to statistikker, er ikke kun et udtryk for en forbedret ressourceopgørelse;
men også for mere valide oplysninger om kontonumre.


www.krl.dk/publikationer/kommunestat/